OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti EMPOLAS s.r.o., so sídlom Charváty 284, 783 75 Charváty.
identifikačné číslo: 03514765, zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 60327 s prevádzkou na adrese Horní Lán 9A, 779 00, Olomouc.

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.stamiuvex.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1.   Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti EMPOLAS s.r.o., so sídlom v Charvátoch 284, 78375 Charváty, identifikačné číslo: 03514765, zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 60327 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník ČR (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorené medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.stamiuvex.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“) s prevádzkarňou na adrese Horní lán 9A, 779 00, Olomouc.

1.2.    Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3.  Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné zjednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.   Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas doby účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok..

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.    Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.    Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.    Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4.    Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5.    Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci nevyužíva svoj užívateľský účet dlhšie než 4 roky, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.    Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržito, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, poprípade nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY – OBJEDNÁVKA

3.1.    Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2.    Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov na vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený zvyčajnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti na dobu, po ktorú sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.3.   Webové rozhranie obchodu obsahuje také informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

3.4.    Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o :

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobu doručenia objednávaného tovaru,

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5.    Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezprostredne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6.    Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo elektronicky).

3.7.    Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na elektronickú poštu kupujúceho.

3.8.    Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.    Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  • v hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 1539560006/1111, vedený v spoločnosti UniCredit Bank Slovakia, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“)
  • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému;
  • v hotovosti v priestoroch prevádzky predávajúceho na adrese Horní lán 9A, 779 00, Olomouc;

4.2.    Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. V prípade, že nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.    Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru predom.

4.4.    V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5.    V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6.    Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7.    Prípadné zľavy u ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8.   V prípade, že je to v obchodnom styku obvyklé alebo v prípade, že je stanovené inak všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

5.1.   Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nie je možné mimo iné odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa požiadaviek kupujúceho alebo pre jeho osobu. Nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, rovnako ako aj tovaru, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom. Ďalej nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

5.2.  Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať písomne na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@empolas.com . V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy z dôvodu chybného plnenia je kupujúci povinný vyplniť a odoslať reklamačný formulár – víď Príloha č. 2.

5.3.    V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu aj náklady spojené s prvotným zaslaním tovaru kupujúcemu.

5.4.    V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. V prípade, že odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5.    Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6.   Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7.   V prípade, že je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že v prípade, ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.    V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.   V prípade, že je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že kupujúci neprevezme zaplatený tovar pri dodaní, vráti predávajúci kupujúcemu iba peňažné prostriedky za tovar, nie za náklady spojené s prepravou tovaru pri doručovaní.

6.3.    V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s prvotným aj opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Pokiaľ kupujúci zvolil platbu objednávky dobierkou, je povinný pred opakovaným doručením tovaru uhradiť objednávku bankovým prevodom vopred na účet predávajúceho. V prípade, že kupujúci požaduje výmenu tovaru, znáša náklady spojené s vrátením tovaru a opätovným zaslaním tovaru.

6.4.    Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezprostredne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5.    Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho v prípade, že sú vydané predávajúcim.

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1.    Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými obecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

7.2.    Predávajúci garantuje kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci garantuje, že tovar nemá vady najmä v dobe, keď kupujúci tovar prevezme, a že tovar:

7.2.1. má vlastnosti, ktoré si strany zjednali a v prípade, že chýba zjednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

7.2.2. sa hodí na účel, ktorý jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa,

7.2.3. odpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohe v prípade, že bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

7.2.4. je v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3.    Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pre tovar predávaný za nižšiu cenu z dôvodu vady, z dôvodu ktorej bola nižšia cena zjednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho zvyčajným užívaním, pre použitý tovar s vadou odpovedajúcou miere používania a opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim alebo v prípade, ak to nevyplýva z povahy tovaru.

7.4. V prípade, že sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď predávajúci obdržal od kupujúceho vyplnený reklamačný formulár a reklamovaný tovar.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich so zodpovednosťou predávajúceho za chyby môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1.    Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.    Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3.    Mimosúdne vyriešenie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@empolas.com . Informácie o vyriešení sťažností kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4.    Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov ČR. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisuje.

8.5.    Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníka.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1.    Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2.    Kupujúci súhlasí so spracovávaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko ako „osobné údaje“).

9.3.    Kupujúci súhlasí so spracovávaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. V prípade, že nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovávaním osobných údajov predávajúcim taktiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovávaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

9.4.    Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje ( pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, prevedené z webového rozhrania obchodu pri objednávke) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

9.5.    Spracovávaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovávateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim predávané tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho..

9.6.   Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7.    Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8.    V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracovávanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä v prípade, že sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovávateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovávateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9.    V prípade, že požiada kupujúci o informáciu o spracovávaní svojich osobných údajoch, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

10. HODNOTENIE (RECENZIA) NÁKUPU

10.1.  Zákazníci môžu hodnotiť produkty vložením recenzie cez webový formulár alebo emailom. Recenzie sú uverejnené iba v prípade, keď ich je možné spárovať s objednávkou z e-shopu (pomocou objednávkového emailu, mena a priezviska objednávajúceho) alebo ich vložil už skôr registrovaný zákazník. Takto je zaistené, že recenzia pochádza od spotrebiteľa, ktorý výrobok skutočne použil alebo zakúpil tu na e-shope. V prípade, že spotrebiteľ hodnotené produkty zakúpil inde, napr. v lekárni, v predajni zdravotníckych potrieb alebo ich dostal iným spôsobom, je oprávnený tiež vložiť recenziu tu na e-shope, a to opäť cez webový formulár (s povinným uvedením mena, priezviska a kontaktného emailu) alebo zaslaním emailu s uvedením recenzie v texte. V oboch prípadoch kontaktný email slúži zároveň na overenie pravosti recenzie spotrebiteľa.

10.2.    Proces hodnotenie produktov:

10.2.1. všetky hodnotenia vyžadujú schválenie administrátora e-shopu, potom sú zverejnené pri produkte,

10.2.2. administrátor si vyhradzuje právo neschváliť recenzie, ktoré majú napr. urážlivý, sprostý či rasistický obsah alebo sú úplne mimo rámec prijateľných noriem písomnej komunikácie,

10.2.3. hodnotenie produktov administrátor interne nepremazáva, ani nemení text recenzie alebo počet uvedených hviezdičiek,

10.2.4. administrátor e-shopu môže pridať na hodnotenie reakciu (komentár).

10.3.  Všetky hodnotenia produktov nájdete tu, hodnotenia produktov sú pod danými produktmi, na hlavnej stránke a taktiež na stránkach vzťahujúcich sa k problematike na ktorú sú produkty určené.

11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

11.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

11.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies do jeho počítača. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné previesť a plniť záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies do počítača kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

12. DORUČOVANIE

12.1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho

13. REKLAMÁCIA TOVARU

13.1. Nekompletný alebo odlišný tovar – ak doručený tovar bol dodaný nekompletne alebo neodpovedá objednanému typu, prosím, informujte nás prostredníctvom e-mailu info@empolas.com . Celú situáciu preveríme a navrhneme riešenie.

13.2. Poškodený tovar – pri preberaní tovaru od prepravcu dôkladne skontrolujte obsah zásielky. Poškodený tovar nepreberajte. Ak je tovar poškodený, hoci bol obal neporušený informujte prepravcu. Viac informácií nižšie v sekcii Reklamácie u prepravcu.

13.3. Záručná doba – U zdravotníckych pomôcok poskytujeme záruku po dobu expirácie. Záruku nie je možné uplatniť na bežné opotrebenie tovaru a na darčeky k tovaru. V prípade, že spotrebiteľ objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, má právo ho reklamovať. Reklamáciu tovaru dajte vedieť na info@empolas.com, popíšte nám dôvod reklamácie a tovar odošlite spoločne s daňovým dokladom a kópiou zaslaného e-mailu na adresu EMPOLAS s.r.o. Horní Lán 9A, 779 00 Olomouc, Česká republika. O prijatí tovaru do reklamačného konania budete informovaní do troch pracovných dní od prevzatia reklamovaného tovaru. Reklamáciu vybavíme najneskôr do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. O spôsobe vybavenia bude zákazník informovaný naším pracovníkom buď prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

13.4. Reklamácie u prepravcu – pri preberaní tovaru od prepravcu si prosím starostlivo skontrolujte dodaný tovar. Zásielku, ktorá javí známky poškodenia nepreberajte. Ak je tovar poškodený, hoci bol obal neporušený je potrebné nás o tejto skutočnosti čo najskôr informovať na email info@empolas.com

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Pokiaľ vzťah založený na kúpnej zmluve obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že sa vzťah riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.2. V prípade, že je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, na miesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

14.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

14.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

14.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Horní lán 9A,779 00, Olomouc, Česká republika, adresa elektronickej pošty info@stamiuvex.sk, telefón +421 904 201 342, +420 730 897 264.

 

Ďakujeme vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

V Charvátoch dňa 1. januára 2022

Príloha č. 1 – Reklamačný formulár

Príloha č. 2 – Dodacie podmienky

Príloha č. 3 – Platobné podmienky

Príloha č. 4 – Mimosúdne vyrovnanie